Hans Lödén

Lödén*Hans

Hans Lödén är docent i statsvetenskap vid Karlstads universitet. Hans första forskningsintresse ligger i skärningspunkten internationella relationer-Europastudier med fokus på regionalt agerande inom EU, hur och varför regioner utvecklar ett självständigt agerande gentemot EU och andra aktörer website

Statsvetenskaplig och samhällsvetenskaplig ämnesdidaktik är andra forskningsspåret med fokus på samhällskunskapsämnets (i lärarutbildning och ungdomsskola) betydelse för medborgarskap website

Hans Lödén is Associate Professor in political science, Karlstad University. His first research interest represents an intersection between International Relations and European Studies. Here the focus is on regional action within the European Union, the how and why of independent regional action towards the EU and other actors website

Political science and social science education is his second research field. Here the focus is on the role of the civics/citizenship education/social science subject (in teacher training and in secondary schools) related to conceptions of content and meaning of citizenship website


Livres / Books :
- Konflikt och konsensus i svensk utrikespolitik: Fallet Afghanistan, Licentiatuppsats. Göteborgs universitet, (1994)
- "För säkerhets skull". Ideologi och säkerhet i svensk aktiv utrikespolitik, 1950-1975, Doktorsavhandling. Nerenius & Santérus förlag (1999)
- & Sven Eliaeson, red Nordisk säkerhetspolitik inför nya, utmaningar, Stockholm: Carlsson bokförlag, (2002)
- ”Jag är på papperet svensk, men…” Kritiska händelser, identitet och, politiskt engagemang hos gymnasister i Sverige, Karlstad: Karlstad University Studies, 2005:36 (2005)
- & PO Norell red, Statsmannaskap. Begrepp och praktik, Stockholm: Santérus (2006)
- Magnus Lindh, Lee Miles, Curt Räftegård & Malin Stegmann McCallion, Fusing Regions? Sustainable Regional Action in the Context of European, Integration, Stockholm Nordregio: Nordic Research Programme 2005-2008 Report 8 (2009)

Articles :
- Lödén, Hans (2002) ”Skilda världar? Om nationell och global identitet”, Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, Vol.11(1):37-55
- Lödén, Hans (2008) ”Swedish: Being or Becoming? Immigration, National Identity and the Democratic State”, International Journal of Social Sciences, Vol.3(4):157-264

Voir en ligne : Karlstads universitet|